1. Reservering/boeking

Van uw boeking ontvangt u een reserveringsbevestiging met een faktuur. Na volledige betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt u een definitieve boekingsbevestiging. Deze definitieve boekingsbevestiging is het bewijs van boeking: deze dient u bij aankomst bij de receptie te overhandigen. U ontvangt dan de toegangspas tot het bungalowpark en de sleutel(s) van de bungalow.

2. Betaling

Het totaal verschuldigde faktuurbedrag kan in twee gelijke termijnbedragen worden voldaan. De 1e termijn (50%) dient binnen 10 dagen na faktuurdatum te zijn voldaan. De 2e, tevens laatste termijn (50%), dient uiterlijk 6 weken vóór de aankomstdatum op de bankrekening van CountryHomes te zijn bijgeschreven. De betaalde waarborgsom wordt bij vertrek contant terugbetaald, onder aftrek van eventuele schade.

3. Wijzigingen

Voor wijzigingen wordt € 15,00 in rekening gebracht.

4. Annulering

Annulering van de boeking door de huurder kan alleen schriftelijk geschieden per aangetekende brief of per e-mail, waarbij de datum van ter postbestelling c.q. verzenddatum van de e-mail als annuleringsdatum wordt aangenomen. Bij annulering tot 6 weken voor de aanvang van de huurperiode is een bedrag verschuldigd van 50% van de huursom. Geschiedt de annulering op een tijdstip gelegen tussen de 6 en 4 weken voor de aanvang van de huurperiode, dan is een bedrag verschuldigd van 70% van de huursom. Geschiedt de annulering op een tijdstip dat minder dan 4 weken voor de aanvang van de huurperiode is gelegen, dan is de huurder aan CountryHomes de volledige huursom verschuldigd zonder enig recht op compensatie of aftrek van kosten. CountryHomes adviseert u een annuleringsverzekering af te sluiten voor uw verblijfsperiode.

5. In-en uitchecktijden

U kunt uw bungalow op de dag van aankomst normaal gesproken tussen 15.00 en 17.00 uur betrekken en u dient deze op de dag van vertrek uiterlijk 10.00 uur te hebben ontruimd, tenzij met CountryHomes anders is overeen gekomen. Voor de voor u geldende in-en uitchecktijden: raadpleeg ALTIJD uw definitieve boekingsbevestiging!

6. Aansprakelijkheid

CountryHomes en de eigenaar/verhuurder van de bungalow kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel berokkend aan de huurder of zijn gasten, ongeacht door welke oorzaak ontstaan. CountryHomes heeft bij het samenstellen van haar website de uiterste zorg in acht genomen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website niet garanderen. CountryHomes sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie op onze website.

7. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de V.S. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

8. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel CountryHomes als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van cookies proberen wij ervoor te zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft in te voeren. We proberen het u gemakkelijk te maken en kunnen cookies gebruiken om persoonlijke aanbiedingen te sturen. Voor het afmelden van cookies volgt u de instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser. Deze vindt u onder “Help” in de toolbar van de meeste browsers.

9. Bepalingen

Huurder dient zich te houden aan het parkreglement dat voor het park geldt. Dit geldt tevens voor degenen, voor huurder aansprakelijk is, die ook gebruik maken van de bungalow die huurder gehuurd heeft. Een exemplaar van het parkreglement is te vinden op het prikbord en in de welkomstmap, die in elke bungalow aanwezig zijn. De huurder mag de bungalow uitsluitend voor zichzelf en zijn medegasten gebruiken gedurende de periode waarin deze gehuurd is. Het is niet toegestaan de bungalow in onderhuur te geven of enig ander gebruiksrecht af te staan. De huurprijs is inclusief 6% BTW, energiekosten, gebruik kabeltelevisie/Digitenne, boekings-en administratiekosten. Bij verandering van het BTW-tarief zal de huursom aangepast worden. CountryHomes kan uit eigen naam of namens de eigenaar/verhuurder volledige schadeloosstelling vorderen, indien door nalatigheid van de huurder of zijn medebewoners schade is toegebracht aan het gehuurde of vermissing of beschadiging van huishoudelijke en/of andere goederen is vastgesteld.

10. Klachten

Eventuele klachten dient u direct te melden bij CountryHomes. CountryHomes zal alles in het werk stellen deze op zo kort mogelijke termijn naar genoegen op te lossen. Hierbij zullen in het algemeen geldende uitgangspunten van redelijkheid en billijkheid zoveel mogelijk in acht worden genomen.

Januari 2014